FAQ - často kladené otázky

Obecně o rozvrhu

Lísteček představuje jeden blok výuky v rozvrhu (jedno "okénko" v rozvrhu, nejčastěji dvouhodinové). Obsahuje kód předmětu (podle Bílé knihy), příjmení vyučujícího a kód učebny (tj. místnosti, kde je předmět realizován), je obarven podle katedry, která zajišťuje příslušný předmět.

Většina předmětů má přednášky a cvičení, takže mají v rozvrhu více lístečků (v názvu lístečku bývá patrný rozdíl: např. "LAL" je přednáška a "LALcv" je cvičení).

Ukázka rozvrhového lístečku s vysvětlivkami je na obrázku:

Bílá kniha je základem pro tvorbu rozvrhu na daný semestr, neboť obsahuje studijní plány všech studijních programů (či oborů) ve všech ročnících bakalářského nebo navazujícího magisterského studia.

Bílá kniha je vydávána každoročně a naleznete ji v PDF na webu FJFI (Pro studenty → Bílá kniha a harmonogram , oddíl "Akademický rok XX-YY", odkaz "Studijní programy FJFI ČVUT v Praze").

Každý předmět je zajišťován nebo garantován jednou z kateder FJFI. Každá katedra má v rozvrhu přiřazenou jednu barvu, která je pak použita u všech jejích předmětů v rozvrhu hodin:
 • 01XXX ... katedra matematiky (KM),
 • 02XXX ... katedra fyziky (KF),
 • 04XXX ... katedra humanitních věd a jazyků (KHVJ),
 • 11XXX ... katedra inženýrství pevných látek (KIPL),
 • 12XXX ... katedra laserové fyziky a fotoniky (KLFF),
 • 14XXX ... katedra materiálů (KMAT),
 • 15XXX ... katedra jaderné chemie (KJCH),
 • 16XXX ... katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ),
 • 17XXX ... katedra jaderných reaktorů (KJR),
 • 18XXX ... katedra softwarového inženýrství (KSI).
Je-li kód předmětu zvýrazněn červenou barvou, tak výuka předmětu probíhá nestandardním způsobem. Například: jedenkrát za 14 dní NEBO jen po určitou část semestru NEBO dochází ke střídání dvou předmětů v jedné učebně s týdenní frekvencí...
Konkrétní informace o realizaci takového předmětu naleznete v důležitých informacích k rozvrhu nebo vám je poskytne příslušný vyučující na první přednášce/cvičení.
Kód učebny je uveden vpravo dole v rozvrhovém lístečku. Učebny v budově Břehová mívají kód začínající "B-" (např. B-103). Učebny v budově Trojanova mívají kód začínající "T-" (např. T-101). Kódy místností, které začínají jiným písmenem, je nejlepší vyhledat v seznamu učeben, kde zjistíte správnou budovu.
"Hlavní" učebny v budovách Břehová a Trojanova (s kódy začínajícími "B-" a "T-") mají ihned za pomlčkou číslo patra (např. "T-201" je ve druhém patře budovy Trojanova). Pokud si nejste jisti, kam jít, zeptejte se na vrátnici dané budovy.
Chyby v rozvrhu, neúplné lístečky,...
Většinou se jedná o jazyky - v tom případě hledejte v rozvrhu jazyků.
Pokud jde o jiný přemět, přečtěte si důležité doplňující informace k rozvrhu (hledejte kód předmětu podle Bílé knihy).
Pokud jste v doplňujících informacích k rozvrhu nenašli odpověď, pak kontaktujte rozvrháře příslušné katedry.
Většinou se jedná o jazyky - v tom případě hledejte v rozvrhu jazyků. Pokud se jedná o jiný předmět, tak si přečtěte důležité doplňující informace k rozvrhu (hledejte kód předmětu podle Bílé knihy) - některé předměty totiž během semestru střídají více učeben.
Nenajdete-li odpověď v doplňujících informacích k rozvrhu, tak kontaktujte rozvrháře příslušné katedry, aby vám sdělil, kde výuka proběhne poprvé.
V Bílé knize je uvedeno jméno garanta předmětu. Některé předměty však mají několik paralelních skupin (typicky např. cvičení 01MANcv, 01LALcv, 18ZPROcv,...) a tehdy je na lístečku uvedeno jméno vyučujícího, který předmět skutečně realizuje.
Pokud se jedná o předmět(y) s kódem 04XYZ (jazyky), tak se podívejte do menu Studenti (ročníky) - Jazyky.
Pokud se jedná o předmět s jiným kódem, tak si nejprve přečtěte důležité doplňující informace k rozvrhu (hledejte kód předmětu podle Bílé knihy). Pokud jste tam nenašli odpověď, kontaktujte rozvrháře příslušné katedry. Je možné, že se jedná o chybu.
Nejprve se podívejte na název předmětu (obsahuje-li "/", tak se jedná o dva kódy téhož předmětu a jeden z nich by měl odpovídat vašemu studijnímu plánu - to si ověříte v Bílé knize. Může se jednat také o "globálně" volitelný předmět).
Pokud stále nemáte odpověď, tak si přečtěte důležité doplňující informace k rozvrhu (hledejte kód předmětu).
Poslední možnost: kontaktujte rozvrháře příslušné katedry (může se jednat o chybu v rozvrhu).
Je-li název předmětu na lístečku uveden červeným písmem, pak výuka probíhá nestandardním způsobem. Podrobnosti sdělí vyučující na první přednášce/cvičení.
Je-li název předmětu černým písmem, tak si přečtěte důležité doplňující informace k rozvrhu (např. studenti JCH).
Pokud v doplňujících informacích není předmět zmíněn, tak kontaktujte rozvrháře příslušné katedry.
Pokud jsou názvy předmětů uvedeny červeným písmem, pak se oba předměty pravděpodobně střídají - čtěte důležité doplňující informace k rozvrhu (hledejte kód předmětu).
Pokud jsou názvy předmětů černým písmem:
 • Pokud jsou oba předměty povinné, tak se jedná o chybu v rozvrhu - kontaktujte rozvrháře příslušné katedry.
 • Pokud se jedná o povinný a volitelný předmět, zeptejte se vyučujícího volitelného předmětu na podmínky zápočtu (zkoušky apod.) bez docházky.
 • Pokud se jedná o dva volitelné předměty, vyberte si jen jeden z nich. Případně aplikujte předchozí postup - domluva s vyučujícím jednoho předmětu.